ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่