WaterRidCm ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://irricm.net/irricm/wmd/html Thu, 01 Aug 2019 16:07:06 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน อพ.สธ. – ชม. และคณะทำงานประสานดำเนินงาน อพ.สธ. – ชม. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) http://irricm.net/irricm/wmd/html/?name=news&file=readnews&id=958 http://irricm.net/irricm/wmd/html/icon/news_1564644906.jpg

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้ผู้แทนโครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน อพ.สธ. – ชม. และคณะทำงานประสานดำเนินงาน อพ.สธ. – ชม. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

1564644906
เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการเกษตรวิชญาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก http://irricm.net/irricm/wmd/html/?name=news&file=readnews&id=957 http://irricm.net/irricm/wmd/html/icon/news_1559706256.jpg

เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการเกษตรวิชญาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

1559706256
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม สถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) http://irricm.net/irricm/wmd/html/?name=news&file=readnews&id=599 http://irricm.net/irricm/wmd/html/icon/news_1520829255.jpg

วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม  พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1  มอบหมายให้ นายอัธยา อรรณพเพ็ชร  หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติ 1520829255 โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน http://irricm.net/irricm/wmd/html/?name=news&file=readnews&id=524 http://irricm.net/irricm/wmd/html/icon/news_1519275052.jpg

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1  มอบหมายให้ นายอัธยา อรรณพเพ็ชร  หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยนายจีระศักดิ์ ศรีจันทร์ หั 1519275052 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 http://irricm.net/irricm/wmd/html/?name=news&file=readnews&id=495 http://irricm.net/irricm/wmd/html/icon/news_1518751230.jpg

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1  มอบหมายให้ นายอัธยา อรรณพเพ็ชร  หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพั 1518751230 รายงานระดับน้ำอ่างเก็บน้ำในจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 http://irricm.net/irricm/wmd/html/?name=news&file=readnews&id=142 http://irricm.net/irricm/wmd/html/icon/news_1510540223.jpg

รายงานระดับน้ำอ่างเก็บน้ำในจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

1510540223
รายงานระดับน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 http://irricm.net/irricm/wmd/html/?name=news&file=readnews&id=141 http://irricm.net/irricm/wmd/html/icon/news_1510540187.jpg

รายงานระดับน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

1510540187
รายงานระดับน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 http://irricm.net/irricm/wmd/html/?name=news&file=readnews&id=140 http://irricm.net/irricm/wmd/html/icon/news_1510540142.jpg

รายงานระดับน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

1510540142
รายงานสภาพน้ำท่า วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 http://irricm.net/irricm/wmd/html/?name=news&file=readnews&id=139 http://irricm.net/irricm/wmd/html/icon/news_1510540109.jpg

รายงานสภาพน้ำท่า วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

1510540109
รายงานระดับน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 http://irricm.net/irricm/wmd/html/?name=news&file=readnews&id=138 http://irricm.net/irricm/wmd/html/icon/news_1510540061.jpg

รายงานระดับน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

1510540061